Indlæser

Handelsbetingelser

1. Bilen skal tilbageleveres til udlejers plads til den fastsatte tid, og i samme stand som ved modtagelsen. Kontrakten kan kun forlænges af udlejer, og lejeren er erstatningspligtig for tab ved overskridelse af afleveringstidspunktet. Afleveres køretøjet udenfor normal åbningstid vil dette altid være på lejers ansvar. Undladelse af at aflevere køretøjet til aftalt tid falder under straffelovens §293.

2. Lejeren erklærer, ved modtagelsen af køretøjet, at have undersøgt køretøjet og at disse er i forskriftsmæssig stand inden for gældende bestemmelser. For at undgå unødig opkrævning af selvrisiko, bør lejer straks ved afhentning oplyse udlejer om eventuelle skader, der ikke fremgår af skadesoversigten.

3. Køretøjet må ikke benyttes:

a) Til person- eller godstransport mod betaling, hverken direkte eller indirekte
b)Køretøjet må ikke benyttes til at trække eller slæbe andet køretøj, herunder påhængsvogne af enhver art, medmindre andet er aftalt med afdelingen.
c) Til motorsportsarrangementer, på motorbane, til kørekursus eller lignende
d) Til entreprenørkørsel eller til formål som medfører større mekanisk slid, behov for rensning eller ekstra rengøring efter brug
e) Til kørsel uden for fast vej eller plads
f) Af personer, som er under påvirkning af spiritus, narkotika eller medicin
g) Af personer, som ikke er påført lejekontrakten
h) Til kørsel på losse/genbrugspladser, uden aftale med udlejer

4. Lejeren anerkender udtrykkeligt sit personlige ansvar for at betale:

a) De aftalte satser, forsikringspræmier, afgifter og skatter efter gældende lovgivning
b) Gebyrer for eventuel levering og afhentning
c) Alle bøder og rets omkostninger i forbindelse med parkerings-/færdsels- eller andre lovovertrædelser, som pålægges køretøjet under kontraktens gyldighedstid
d) Advokatsalærer, påløbne inkassosalærer mm, som påføres udlejer.

Forudsat at køretøjet er blevet ført i overensstemmelse med betingelserne i nærværende kontrakt, samt at færdselsloven til enhver tid er overholdt, selvrisikoen begrænset til den maksimale selvrisiko på kr. 15.000 pr. skade eller en reduceret selvrisiko ifølge forsikringspolicen. Benyttes køretøjet til uansvarlig kørsel jf. pkt. 3, eller hvis færdselsloven ikke er overholdt vil det til enhver tid være lejerens ansvar at erstatte den fulde skade.

5. Lejeren forpligter sig til ved skader, at oplyse navn og adresse på de implicerede parter samt på eventuelle vidner. Derudover forpligter lejeren sig til hurtigst muligt at kontakte udlejningsafdelingen og tilstille en udførlig beskrivelse af uheldet.

6. Lejeren frigør ved sin underskrift udlejeren for ethvert ansvar på enhver genstand som lejeren eller andre måtte have efterladt, opbevaret eller transporteret i køretøjet.

7. Udlejeren har truffet alle forholdsregler med henblik på at undgå mekaniske fejl ved køretøjet. Skulle sådanne fejl alligevel opstå, er udlejeren ikke ansvarlig derfor og ej heller for eventuelle følger deraf.

8. Lejer er bekendt med at det lejede køretøj kan være udstyret med GPS sporring der giver udlejer mulighed for til en hver tid at kunne lokalisere køretøjets position. Oplysninger indhentet via GPS kan bruges af udlejer, samt udleveres til tredje part herunder forsikringsselskaber og politimyndigheder.

9. Således undgår du ekstraudgifter og gebyrer i forbindelse med din billeje:

a) Aflever bilen til den fastesatte tid
b) Aflever bilen i samme stand som ved modtagelsen
c) Husk at aflevere bil med samme brændstof, som du modtog den i
d) Undlad rygning i bilerne
e) Betal udstedte parkerings- og færdselsafgifter mm.
f) Undlad dyr i bilerne

10. Ved uansvarlig brug, såsom kørsel med manglende olie/vand eller hærværk og misbrug af det lejede køretøj, vil der blive pålagt lejeren 2x maksimal selvrisiko.

11. Når lejer køber ekstra kilometer på forskud, er lejer ikke berettiget til at få kompensation for ubrugte kilometer. Dette gælder også når lejer ikke bruger de kilometer der måtte være inkluderet i lejen.

12. Ved afbestilling med afbestillingstryghed. 

Har du tilkøbt afbestillingstryghed er det muligt at afbestille bilen op til 1 time før afhentningtidspunktet, og kun betale 20% af din booking samt afbestillings tryghedsgebyret. Hvis afbestillingen sker indenfor 24 timer (1 døgn) før afhentningstidspunktet, skal du fremvise en lovlig grund, fx lægeerklæring og udfylde sygeformularen som kan fremsendes via vores kundeservice. 

12A. Ved afbestilling uden afbestillingstryghed.

Har du ikke har tilkøbt en afbestillingstryghed ved booking, og afbestillingen sker indenfor 7 døgn før afhentningstidspunktet, har Varevognudlejning ret til at opkræve den totale lejepris.
Sker afbestillingen før 7 døgn inden afhentning, skal du kun betale 20% af bookingen. Ved spørgsmål eller afbestilling – kontakt os på tlf. 7060 5255.

13. Du kan vælge at betale 20% af lejen eller lejens fulde prise ved lejen

14. Ved pludselig uheld eller driftsmæssige udfordringer af mekanisk karakter er lejer ansvarlig for transport på EGEN REGNING. Udlejer er ansvarlig for tilvejebringelse af køretøjet til nærmeste værksted.

Vi henvises desuden til vores:

Call Now Button