Indlæser

Forsikringsbetingelser

1. Forsikringen dækker forsikringstageren, dvs. lejer og eventuelt medlejer, der er påført i udlejningskontrakten.

2. Forsikringen dækker kun i Europa og der dækkes ikke ansvar for transport af gods.

3. Præmien forfalder til betaling for forsikringsperioden samtidig med underskrift på nærværende forsikringspolice.

4. Forsikringen dækker ikke:
a) skader som følge af jordskælv eller andre naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder samt udløsning af atomenergi
b) skader opstået, når køretøjet anvendes i strid med justitsministeriets bestemmelser om udlejning uden fører samt i situationer hvor lejeren har ført udlejningskøretøjet i strid med kontraktens bestemmelser
c) personskade på føreren
d) ansvar for transporteret gods
e) kørsel uden for Europa

5. Ved enhver skade, skal lejer straks give udlejeren meddelelse herom. Anmeldelsen skal indeholde så fyldige oplysninger som muligt om den indtrufne skade. Lejer må ikke uden udlejers samtykke træffe aftale om betaling af erstatning eller udførelse af reparation.

6. Ansvarsforsikringen dækker den sikredes erstatningsansvar ved brug af lejebilen som køretøj med de summer, der er fastsat i færdselsloven.

7. Ansvarsforsikringen dækker ikke:
a) skader på førerens person eller ting
b) skader på tilkoblet køretøj eller redskab
c) skader der er omfattet af lov om fragtaftaler ved international vejtransport. Udlejer har regres mod enhver, der efter færdselslovens §104 er ansvarlig for skade, og som har forvoldt denne med forsæt.

8. Kaskoforsikringen omfatter kun lejerens interesse i køretøjet, medmindre andet er skriftlig aftalt med udlejer. Kaskoforsikringen dækker, bortset fra nedennævnte tilfælde, enhver skade, der påføres det forsikrede køretøj samt tab af køretøjet ved tyveri. Dækningen omfatter, udover selve køretøjet, tillige fastmonteret tilbehør installeret af køretøjets ejer.

9. Kaskoforsikringen dækker ikke:
a) Skader på telefonanlæg såvel faste som bærbare samt udstyr hertil.
b) Skader der alene opstår i og er begrænset til køretøjets mekaniske dele. Sådanne skader omfattes dog af kaskoforsikringen, hvis den er overgået køretøjet ved brand, eksplosion, kortslutning, lynnedslag, tyveri eller hærværk.
c) Skader forvoldt med forsæt eller grov uagtsomhed, jfr. forsikringsaftalelovens §18.
d) Skader, der måtte være indtrådt, mens køretøjet blev ført af en person, der ikke havde gyldigt kørekort eller ikke er anført på lejekontrakten som lejer/medlejer.
e) Skader opstået ved at køretøjet er blevet ført i strid med lejekontraktens bestemmelser herom. Har udlejer måttet betale en skade, der ikke er omfattet af forsikringen, har selskabet regres for de afholdte udgifter.
f) Afsavnsstab.

10. Lejer og eventuelt medlejer, har ved enhver skade en selvrisiko på kr. 15.000 medmindre det fremgår af policens forside, at forsikringen er tegnet med et højere/lavere selvrisikobeløb.

Vi henvises desuden til vores:

Call Now Button